Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46607
Title: Cuộc đua giữa nhiệm kỳ của Trung Quốc: Tăng tốc tới năm 2012 - Phần 4: Lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp quốc doanh chủ đạo
Authors: Cheng Li
Keywords: Doanh nghiệp quốc doanh
Kinh doanh
Lãnh đạo cấp cao
Trung Quốc
Doanh nghiệp quốc doanh chủ đạo
Abstract: Bài viết nghiên cứu lý lịch và tính cách của các lãnh đạo tối cao của 130 công ty quốc doanh (SOEs) lớn nhất Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào 121 công ty nằm dưới Ủy ban Quản lý và Kiểm soát Tài sản Quốc doanh (SASAC) và sáu ngân hàng quốc doanh, ba công ty bảo hiểm lớn do Nhà nước quản lý khác ở Trung Quốc, dưới sự kiểm soát của Ủy ban Quy định Ngân hàng Trung Quốc và Ủy ban Quy định Bảo hiểm Trung Quốc.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 70 trang
Method: Trung tâm Dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/479-cheng-li-cuc-ua-gia-nhim-k-ca-trung-quc-tng-tc-ti-nm-2012-phn-4-lanh-o-cp-cao-cac-doanh-nghip-quc-doanh-ch-o
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.