Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46624
Title: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển
Keywords: Công ước
Liên hợp quốc
Luật Biển quốc tế UNCLOS 1982
Quốc gia thành viên
Abstract: Với lòng mong muốn giải quyết, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau, mọi vấn đề liên quan đến luật biển, và ý thức được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả các dân tộc trên thế giới; Nhận thấy rằng, những sự kiện mới nảy sinh kể từ các Hội nghị của Liên hợp quốc về luật biển được nhóm họp tại Giơnevơ năm 1958 và năm 1960, đã làm tăng thêm sự cần thiết phải có một Công ước mới về luật biển có thể được mọi người chấp nhận; Ý thức rằng, những vấn đề về các vùng biển có liên quan chặt chẽ với nhau và cần được xem xét một cách đồng bộ;
Issue Date: 1982-12-10
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 220 trang
Method: Trung tâm Dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/5-lut-bin-quc-t-unclos-1982
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • unclos1982.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.