Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46631
Title: Báo cáo đánh giá tiếp cận và sử dụng các dịch vụ pháp lý của phụ nữ dân tộc thiểu số
Authors: Viện nghiên cứu Xã hội, kinh tế và Môi trường
Keywords: Báo cáo
Đánh giá
Dịch vụ pháp lý
Phụ nữ dân tộc thiểu số
Tiếp cận dịch vụ pháp lý
Sử dụng dịch vụ pháp lý
Người dân tộc thiểu số
Bình đẳng giới
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Xem xét đánh giá mức độ tiếp cận với các dịch vụ pháp lý trong 8 lĩnh vực của Luật BĐG của phụ nữ và nam giới DTTS; Xem xét và đánh giá tình hình bình đẳng giới trong các nhóm DTTS dựa trên 8 lĩnh vực của Luật BĐG: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin và thể thao, sức khoẻ cộng đồng và gia đình; Xác định được những thiếu hụt về số liệu trong việc đánh giá tiến độ thực hiện Luật BĐG và Luật PCBLGĐ trong các nhóm DTTS; Xem xét những kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy tiếp cận dịch vụ pháp lý trong các nhóm DTTS và bản địa; Đưa ra đề xuất tăng cường tiếp cận dịch vụ pháp lý trong các nhóm DTTS.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 74 trang
Method: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao-dich vu phap ly cua phu nu dt thieu so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.