Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46666
Title: Nghiên cứu hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp
Authors: Vũ Thịnh Trường
Keywords: Quản trị kinh tế
Mô hình nghiên cứu
Kỹ thuật quản trị kinh tế
Kỹ thuật
Hiệu quả kỹ thuật
Doanh nghiệp
Description: Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là đánh giá mức độ hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam, đồng thời điều tra mối quan hệ giữa Quản trị công ty và Hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp niêm yết nhằm bổ sung cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến Hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Coverage: 249 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 125772648269386768528460181729592909047.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.