Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46676
Title: Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế ở Việt Nam
Authors: Hà Ngọc Anh
Keywords: Pháp luật kiểm soát tập trung
Kiểm soát
Luật Kinh tế
Pháp luật
Kiểm soát tập trung
Tập trung kinh tế
Description: Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tập trung kinh tế (TTKT), kiểm soát TTKT và pháp luật về kiểm soát TTKT; phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật về kiểm soát TTKT và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát TTKT ở Việt Nam hiện nay và đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát TTKT ở Việt Nam.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Coverage: 172 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 146985653777322473269675401836452947125.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.