Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46712
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần Nguyễn Bích Hiển
dc.date.issued2017
dc.identifier.other25049
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=25049
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/46712-
dc.descriptionLuận án là hoàn thiện kế toán hoạt động cho thuê tài chính (CTTC) trong các công ty CTTC ở Việt Nam. Các mục tiêu cụ thể sau: Hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ những lý luận về hoạt động CTTC và kế toán hoạt động CTTC trong các công ty CTTC. Nghiên cứu môi trƣờng pháp lý của kế toán hoạt động CTTC tại Việt Nam; Đồng thời, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán hoạt động CTTC trong các công ty CTTC ở Việt Nam; Từ đó, chỉ rõ những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế nhằm đƣa ra giải pháp hoàn thiện. Đề xuất những giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động CTTC trong các công ty CTTC ở Việt Nam.
dc.subjectDoanh thu tài chính
dc.subjectKhách hàng
dc.subjectTổ chức tín dụng
dc.subjectTài sản
dc.subjectTài sản cố định
dc.subjectTài sản lưu động
dc.subjectCán bộ khách hàng
dc.subjectCho thuê tài chính
dc.subjectBảng cân đối kế toán
dc.subjectBáo cáo tài chính
dc.titleKế toán hoạt động cho thuê tài chính trong các công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam
dc.typeLuận án
dc.coverage168 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 126379582653092784921326828115946187379.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.