Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46731
Title: Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Authors: Bùi Kim Thanh
Keywords: Sở giao dịch chứng khoán
Phát hành chứng khoán
Tổ chức thương mại thế giới
Chứng khoán
Chứng khoán và thị trường chứng khoán
Cổ phần hóa
Công ty chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Giao dịch chứng khoán
Đầu tư chứng khoán
Kinh tế thị trường
Ngân
Description: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về QLNN đối vớiTTCK; khảo sát, phân tích thực trạng QLNN đối với TTCK Việt Nam giai đoạn2000-2015 (đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay), từ đó đề xuất giảipháp tăng cường QLNN đối với TTCK Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tếquốc tế (xét đến năm 2020) đảm bảo tính ổn định, hiệu quả.
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Coverage: 171 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24823768313600883825304600943890796693.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.