Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46737
Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội
Authors: Vũ Thị Hà
Keywords: Quản lý kinh tế
Khu chế xuất
Chất lượng nguồn nhân lực
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Địa bàn Hà Nội
Nguồn nhân lực
Khu công nghiệp
Doanh nghiệp
Description: Luận án thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về chất lượng NNL nhằm xác định hướng nghiên cứu về chất lượng nguồn nhân lực trong các DN khu công nghiệp, khu chế xuất; Xây dựng và đề xuất cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực trong các DN thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất; Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong các DN thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội trên cơ sở lý thuyết đã xây dựng; Chỉ rõ những hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực trong các DN thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất địa bàn Hà Nội và phân tích nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó; Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các DN thuộccác khu công nghiệp, khu chế xuất địa bàn Hà Nội.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 225 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 106133107184232270476757649976534850993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.