Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46741
Title: Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel 2 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Authors: Trần Thị Việt Thạch
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Agribank
Rủi ro tín dụng theo hiệp ước
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Quản trị rủi ro
Rủi ro tín dụng
Hiệp ước Basel 2
Description: Hệ thống các vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tiếp cận theo chuẩn mực của Hiệp ước Basel 2 tại ngân hàng thương mại, làm rõ các lợi ích khi ngân hàng thương mại thực hiện quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 2 và các điều kiện để các ngân hàng thương mại triển khai quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 2. Đánh giá đúng thực trạng quản trị rủi ro tín dụng để xác định mức độ đáp ứng chuẩn mực Basel 2 về quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp và các điều kiện thực hiện giải pháp để triển khai quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel 2, mục tiêu Agribank đạt chuẩn Basel 2 vào cuối năm 2020.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 227 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105359976693446314107290558841198062791.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.