Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46742
Title: Thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân ở nước ta trong điều kiện Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường đầy đủ
Authors: Trương Công Đắc
Keywords: Thủ tục pháp luật
Nền kinh tế thị trường
Đầu tư
Pháp luật
Thủ tục pháp luật về đầu tư
Pháp luật về đầu tư
Doanh nghiệp tư nhân
Thủ tục đầu tư
Description: Việc nghiên cứu đề tài "Thủ tục pháp luật về đầu tư đối với doanh nghiệp tưnhân ở nước ta trong điều kiện Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường đầy đủ" bổ sung nhận thức và nâng cao năng lực nghiên cứu của nghiên cứu sinh. Luận án góp phần xây dựng hệ thống lý luận về thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đánh giá thực trạng quy định, cũng như thực tiễn thực hiện TTĐT đối với doanh nghiệp tư nhân và giải pháp đối với các vấn đề đó.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 160 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104056237209790457141320875110930166046.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.