Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46754
Title: Nghiên cứu chiến lược phát triển của Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí đến năm 2025
Authors: Nguyễn Ngọc Anh
Keywords: Sản xuất kinh doanh
Tập đoàn PVN
Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu khí-PV Trans
Công nghiệp hóa
Dầu Dung Quất
Dầu khí
Chiến lược phát triển
Khai thác
Description: Trên cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá về thực trạng những yếu tố của môi trường bên trong và bên ngoài có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Trans, xây dựngl uận cứ khoa học xác định phương hướng chiến lược phát triển và đề xuất những giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công chiến ược phát triển của PV Trans trong giai đoạn 2016-2025.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 27 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129580702841981007851550221443801869029.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 867,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.