Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46776
Title: Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam
Authors: Đoàn Thị Hân
Keywords: Nông thôn
Nông thôn mới
Nguồn lực tài chính
Xây dựng Nông thôn mới
Trung du và miền núi phía Bắc
Văn hóa
Kinh tế
Xã hội
Môi trường
Phát triển nông thôn
Description: Mục đích của luận án góp phần tổng kết thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc bổ sung, điều chỉnh vấn đề huy động và sử dụng nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình XDNTM
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 27 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 330907523268780198614955471848095268.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 593,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.