Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46836
Title: Tài liệu học tập chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp đảng
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính trị
Kết nạp Đảng
Abstract: Tài liệu nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được: tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Ngô Văn Thạo
Issue Date: 2010
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 90 tr
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.