Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46840
Title: Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 4 (1932-1934)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm 1932-1934
Đảng Cộng sản Đông Dương
Công hội
Cương lĩnh
Nông hội
Quốc tế Cộng sản
Điều lệ
Lê Hồng Phong
Đảng Cộng sản Pháp
Đông Dương
Abstract: Nội dung tập 4 (1932-1934) gồm chủ yếu các văn kiện mới công bố lần đầu. Phần văn kiện chính bao gồm: Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương, Chương trình hành động, Cương lĩnh của Công hội, Nông hội, Thanh niên Cộng sản đoàn, các nghị quyết của Ban Chỉ huy ở ngoài với các đại diện trong nước của Đảng Cộng sản Đông Dương, Thông cáo của các Xứ uỷ, các tác phẩm của các lãnh tụ tiền bối: Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập và thư của Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương gửi các Đảng Cộng sản Pháp, Tàu, Ấn Độ, Nhật, Xiêm.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Trần Văn Hùng
Issue Date: 1999
Type: Văn kiện
Extent: 263 tr
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.