Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46841
Title: Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 3-1931
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đông Dương
Đảng Cộng sản Đông Dương
Năm 1931
Xứ ủy Bắc Kỳ
Xứ ủy Trung Kỳ
Xứ ủy Nam Kỳ
Quốc tế Cộng sản
Khủng bố trắng
Nghệ-Tĩnh đỏ
Nông hội đỏ
Abstract: Nội dung tập 3 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1931 với cao trào cách mạng đầu tiên 1930-1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Nguyễn Trọng Phúc
Issue Date: 1999
Type: Văn kiện
Extent: 226 tr
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.