Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46902
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 21 (1960)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Thông tri
Nghị quyết
Chỉ thị
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ngày thành lập Đảng
Thể dục thể thao
Dân số
Nông thôn
Nhân sĩ trí thức
Gia nhập Đảng
Công nhân
Nông trường quốc doanh
Phụ nữ
Hợp tác hóa nông nghiệp
Miền núi phía Bắc
Thống kê
Bầu cử
Đại biểu Quốc hội
Cải cách dân chủ
Phản cách mạng
Chủ nghĩa xã hội
Xí nghiệp tư doanh
Công an
Ban công tác nông thôn các cấp
Vụ Nghiên cứu Xã hội
Vàng bạc
Công nghiệp
Kế hoạch 5 năm
Ban Vận động hợp tác xã thủ công nghiệp các cấp
Công thương nghiệp
Tư bản tư doanh
Luật Hôn nhân và gia đình
Hợp tác xã
Đảng viên dự bị
Thủ công nghiệp
Thiếu niên nhi đồng
Quốc phòng
Kinh tế
Công an nhân dân
Cải cách dân chủ
Miền núi
Công tác chăn nuôi
Công tác thủy lợi
Xứ ủy Nam Bộ
Công trình thủy điện
Quảng Cư
Chế độ tiền lương
Báo cáo chính trị
Bổ túc văn hóa
Hợp tác hóa nông nghiệp
Thuế nông nghiệp
Liên khu ủy V
Y tế
Miền biển
Tư bản tư doanh
Lương thực
Mỹ-Diệm
Công tác Phật giáo
Chế độ tiền lương
Bảo hiểm xã hội
Lê Đức Thọ
Đảng Lao động Việt Nam
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Tuyên truyền
Lê Duẩn
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khu tự trị Việt Bắc
Đại hội đại biểu toàn quốc
Sài Gòn
Nhà xuất bản Sự thật
Thông tấn xã
Mátxcơva
Abstract: Nội dung tập 21 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Ở miền Bắc: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu, thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ đã căn bản hoàn thành. Ở miền Nam: phong trào đồng khởi diễn ra ở hầu khắp các địa phương và giành được những thắng lợi to lớn, đẩy chế độ Mỹ - Diệm vào cuộc khủng hoảng chính trị; đồng thời đưa cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Trịnh Nhu
Issue Date: 2002
Type: Văn kiện
Extent: 486 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 21.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.