Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46902
Title: Giải pháp tăng cường tiếp cận thị trường cho các hộ nông dân nghèo tỉnhPhú Thọ.
Authors: Trần Văn Cường
Keywords: Nông dân nghèo
Hộ nông dân nghèo
Tỉnh Phú Thọ
Tăng cường tiếp cận thị trường
Thị trường
Tiếp cận thị trường
Description: Hệ thống và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về tiếp cận thị trường của các hộ nông dân nghèo; Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận thị trường của các hộ nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Đề xuất một số giải pháp tăng cường tiếp cận thị trường cho các hộ nông dân nghèo tỉnh Phú Thọ, góp phần tạo điều kiện để các hộ nông dân có thể thoát nghèo trong thời gian tới.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 251 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64626274590190581166366665464998554017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 329,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.