Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46926
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 25 (1964)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1964
Ban Bí thư
Bộ Chính trị
Chỉ thị
Thông tri
Nghị quyết
Báo cáo
Kiều bào
Đảng bộ Phòng không-Không quân
Đảng bộ Phòng không
Đảng bộ Không quân
Đảng bộ Quân khu III
Đảng bộ Quân khu tả ngạn
Đảng bộ Quân khu hữu ngạn
Lương thực
Thị trấn Sầm Sơn
Dân tộc thiểu số
Công tác tuyên giáo
Miền núi
Quốc tế
Đế quốc Mỹ
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Trường Chinh
Lê Văn Lương
Đảo chính
Miền Nam Việt Nam
Công tác tư tưởng
Công tác phòng không nhân dân
Bầu cử
Đại biểu Quốc hội khóa III
Ngày chống Mỹ 19-3
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội nghị chính trị đặc biệt
Nhà máy Liên hợp dệt Nam Định
Nghị quyết Trung ương lần thứ 9
Thi đua
Bảo vệ miền Bắc
Giải phóng miền Nam
Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương
Ban Chấp hành Trung ương
Lê Đức Thọ
Khai hoang
Sức khỏe
Đảng đoàn Quốc hội
Công tác kinh tế
Hiệp nghị Giơnevơ
Đông Dương
Nghị quyết 59
Kiện toàn tổ chức
Miền Bắc
Âm mưu phá hoại
Bài nói
Phòng không
Hải quân
Cách mạng Tháng Tám
Quốc khánh 2-9
Miền Tây
Miền Bắc Bắc bộ
Công tác giáo dục
Tuyến đường
Tố Hữu
Trung Quốc
Cộng hòa Dân chủ Đức
Công nghiệp địa phương
An ninh
Biên giới Việt-Trung
Phạm Chung
Việt Nam
Hợp tác xã
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
Quân đội Nhân dân Việt Nam
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV
Thương nghiệp
Giá cả
Lê Duẩn
Xã hội chủ nghĩa
Quản lý kinh tế
Đảng Lao động Việt Nam
Abstract: Nội dung tập 25 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1964. Trong năm này, Đảng tổ chức triển khai học tập sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá III) về vấn đề quốc tế, nhằm nhận rõ tình hình và nhiệm vụ quốc tế, thấu suốt hơn nữa đường lối của Đảng, triệt để phê phán ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại trong một số cán bộ đảng viên, nâng cao ý chí phấn đấu cách mạng, lòng tin tưởng, tinh thần phấn khởi và đoàn kết nhất trí trong Đảng tạo thêm sức mạnh mới để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ công tác trước mắt; góp phần khôi phục đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Vũ Hữu Ngoạn
Issue Date: 2002
Type: Văn kiện
Extent: 352 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.