Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46927
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 26 (1965)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1965
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Nghị quyết
Chỉ thị
Thông tri
Báo cáo
Ngày thành lập Đảng
Chỉnh huấn
Bầu cử
Hội đồng nhân dân
Ủy ban Hành chính các cấp
Tố Hữu
Trường Chinh
Bài nói
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Thống nhất
Ban Tổ chức Trung ương
Đảng đoàn Bộ Nội vụ
Thương nghiệp
Giá cả
Bảo vệ Đảng
Lê Đức Thọ
Công tác phòng không
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11
Miền Bắc
Kinh tế quốc dân
Miền núi
Thông báo
Tư bản tư doanh
Thương nghiệp nhỏ
Thủ công nghiệp
Xã hội chủ nghĩa
Công tác tư tưởng
Xây dựng quân đội
Nam Định
Hà Nam
Thái Nguyên
Bắc Cạn
Hà Đông
Sơn Tây
Cục Bưu điện đặc biệt
Mừng thọ Hồ Chủ tịch
Quân đội nhân dân
Công an nhân dân
Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô
Giao thông vận tải
Vũ Tuân
Công tác bảo mật phòng gian
Hội đồng Chính phủ
Khu IV
Công đoàn
Việt Nam
Đế quốc Mỹ
Bổ túc văn hóa
Hoa kiều
Khoa học-kỹ thuật
Công tác tài chính thương nghiệp
Công tác vận động phụ nữ
Lương thực
Phạm Hùng
Điện mật
Công tác tư tưởng
Học sinh, sinh viên
Bốn tốt
Miền Nam
Lời kêu gọi
Công tác văn hóa, văn nghệ
Công tác vận động thanh niên
Ban Nghiên cứu Lịch sử đảng địa phương miền Nam
Cách mạng Tháng Tám
Quốc khánh
Chính phủ
Trung ương Đảng
Hợp tác xã
Cải tiến kỹ thuật
Trung du
Đồng bằng
Trường Đảng bồi dưỡng cán bộ sơ cấp
Khu IV
Gửi tiền tiết kiệm
Trị an bờ biển
Khu tự trị Tây Bắc
Quản lý công nghiệp
Quản lý xí nghiệp
Nguyễn Du
Báo Nhân dân
Công tác hồng thập tự
Lương thực
Thuế nông nghiệp
Chống Mỹ cứu nước
Sơ tán
Ngân sách Đảng
Minh Châu
Cách mạng Lào
Công tác thông tin
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 12
Kế hoạch 1966-1967
Lê Duẩn
Đế quốc Mỹ
Bè lũ tay sai
Miền Nam
Ban Nghiên cứu Lý luận Trung ương
Abstract: Nội dung tập 26 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Trong năm 1965, cách mạng nước ta có nhiều biến đổi quan trọng, thắng lợi to lớn của quân và dân trên chiến trường miền Nam đã cơ bản đập tan chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ" với việc ồ ạt đưa quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, tăng cường chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Phạm Thị Vịnh
Issue Date: 2003
Type: Văn kiện
Extent: 313 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 26.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.