Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46942
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 38 (1977)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1977
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Thông tri
Thông báo
Trường Chinh
Tạp chí Cộng sản
Nguyễn Duy Trinh
Lương thực
Uỷ viên Trung ương Đảng
Ngày thành lập Đảng
Fulro
Tây Nguyên
Nam Khu V cũ
An ninh trật tự
Tố Hữu
Công tác dân vận và mặt trận
Quyết định
Công tác bảo vệ Đảng
Tổng thống Hoa Kỳ
Hoa Kỳ
Công tác thông tin và cổ động
Trần Xuân Bách
Hội Nhà giáo yêu nước miền Nam Việt Nam
Cải tạo xã hội chủ nghĩa
Miền Nam
Kho vật tư
Hội đồng nhân dân các cấp
Bầu cử
30-4
1-5
19-5
Ban Nghiên cứu lý luận Trung ương
Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ IV
Chính phủ Hoa Kỳ
Chính phủ Việt Nam
Pari
Đảng Lào
Đảng bộ Hà Nội
Cách mạng Tháng Mười
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội
Cải tạo xã hội chủ nghĩa
Tư bản tư doanh
Tiểu công nghiệp
Thủ công nghiệp
Phát biểu
Lê Duẩn
Ban Chấp hành Trung ương khoá IV
Hội nghị lần thứ hai
Đề cương
Phát triển nông nghiệp
Công tác thương binh và xã hội
Công tác xây dựng đảng
Công tác cán bộ
Đại hội đại biểu toàn quốc của các đoàn thể nhân dân
Công tác tuyển quân
Bỏ ngũ
Đoàn kiểm tra ngành giao thông vận tải
Tàn tích phong kiến về ruộng đất
Báo cáo viên
Tuyên truyền viên
Cách mạng Tháng Tám
Quốc khánh
Nông nghiệp
Công tác giáo dục phổ thông
Tư cách đảng viên
Công tác lương thực
Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh
Nghị quyết 228
Công tác bảo vệ an ninh trật tự
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam - Lào
Biên giới Tây Nam
Thẻ đảng viên
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Trường Nguyễn ái Quốc X
Công tác dân tộc ít người
Kiểm tra tài chính Đảng
Trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc cơ sở 2
Hội nghị lần thứ ba
Văn hóa
Xã hội
Kinh tế
Ngân sách nhà nước
Kế hoạch tài chính
Đề cương kết luận
Tổng bí thư
Công tác nông hội
Ngày toàn quốc kháng chiến
Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam
Kỷ luật Đảng
Thông tin đối ngoại
Trường Tổ chức và Kiểm tra Trung ương
Hà Nội
Hợp tác xã thí điểm
Công tác dầu mỏ và khí đốt
Phạm Văn Đồng
Abstract: Nội dung tập 38 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1977. Năm 1977 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980, là năm đánh dấu một bước phát triển mới trong việc đẩy mạnh các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Đào Trọng Cảng
Issue Date: 2005
Type: Văn kiện
Extent: 320 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 38.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.