Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46973
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 43 (1982)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1982
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Quyết định
Thông báo
Thông tri
Báo cáo
Viện Mác - Lênin
Công tác giao dịch với nước ngoài
Lê Thanh Nghị
Trường Chinh
Quyết định 25-CP
Hội nghị lần thứ 12
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng
Trường Chinh
Diễn văn khai mạc
Lê Duẩn
Báo cáo chính trị
Phong trào quần chúng
Xã hội chủ nghĩa
Kinh tế - xã hội
Tình hình thế giới
Chính sách đối ngoại
Sức chiến đấu của Đảng
Phạm Văn Đồng
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Ủy viên Bộ Chính trị
Lê Đức Thọ
Xây dựng Đảng
Điều lệ Đảng
Đảng viên
Hệ thống tổ chức của Đảng
Tổ chức cơ sở của Đảng
Ủy ban kiểm tra các cấp
Tổ chức quần chúng
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Kỷ luật Đảng
Tài chính Đảng
Tổng bí thư
Diễn văn bế mạc
Công an nhân dân
30-4, 1-5 và 19-5
Võ Chí Công
Đại hội đảng bộ các cấp đợt 2
Tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh
Thẻ đoàn viên
Trường Quản lý kinh tế Trung ương
Trường Đảng
Cán bộ quản lý
Cán bộ lãnh đạo
Công tác ở nước ngoài
Sinh hoạt chính trị
Công tác xây dựng huyện
Hoà bình thế giới
Nguyễn Khánh
Hội nghị lần thứ hai
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Quy chế
Ngày thương binh, liệt sĩ
Ban Kinh tế Trung ương Đảng
Ban Phân phối - Lưu thông Trung ương Đảng
Công tác kinh tế
Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa
Nông nghiệp
Nam Bộ
Đời sống
Cán bộ, công nhân, viên chức
Quản lý kinh doanh xuất - nhập khẩu
Thẻ đảng viên
Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc
Cán bộ lý luận
Cách mạng Tháng Tám
Quốc khánh
Hội nghị lần thứ ba
Đầu cơ
Kinh doanh trái phép
Buôn lậu
Làm hàng giả
Pháp lệnh
Ban cán sự Đảng ở bộ
Hội đồng bộ
Giải thể
Thành phố Hồ Chí Minh
Công tác xuất bản
Công tác tài chính - quản trị
Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xôviết
Xăng dầu
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Hội đồng Bộ trưởng
Ban Phân phối - Lưu thông Trung ương
Ban Kinh tế Trung ương
Nguyễn Minh Chương
Người Việt Nam ở nước ngoài
Công tác vận động
Hội nghị lần thứ sáu
Xây dựng
Phát triển công nghiệp
Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng
Thành phố
Đặc khu
Việt Nam - Lào - Campuchia
Hội nghị cấp cao
Viện Nghiên cứu dư luận xã hội
Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng
Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá Việt Nam - Lào - Campuchia
Đảng bộ huyện vững mạnh
Đảng bộ huyện
Kỷ luật Đảng
Abstract: Nội dung tập 43 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1982. Sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm 1982 là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Nguyễn Quý
Issue Date: 2005
Type: Văn kiện
Extent: 370 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 43.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.