Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46973
Title: Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Authors: Võ Minh Long
Keywords: Thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp cổ phần niêm yết
Tác động của cấu trúc vốn
Sở giao dịch chứng khoán
Cổ phần niêm yết
Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp
Giá trị doanh nghiệp
Description: Luận án xây dựng mô hình tác động cấu trúc vốn đến giá trị doanh doanh nghiệp; Đo lường mức độ tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp; Xác định mức cấu trúc vốn tối ưu; từ đó đề xuất các hàm ý chính sách để tái cấu trúc vốn nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 205 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 95152612698793447260487901641825840261.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.