Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46978
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 48 (1987)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1987
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Thông tri
Thông báo
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
Hội nghị lần thứ hai
Hội nghị lần thứ ba
Ngày thành lập Đảng
Cố vấn
Nguyễn Văn Linh
Đại hội lần thứ VI của Đảng
Công tác tuyên truyền
Chỉ thị số 02-CT/TW
Quyết định số 02-QĐ/TW
Bầu cử
Quốc hội khóa VIII
Đại biểu Quốc hội
Điều lệ Đảng
Nguyễn Đức Tâm
Ngày sinh đồng chí Lê Duẩn
Hồng Hà
Ban soạn thảo
Cương lĩnh
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam
Chỉ thị số 05-CT/TW
Lời khai mạc
Tổng bí thư
Phân phối, lưu thông
Lời bế mạc
Cách mạng Tháng Mười
Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc
Viện Mác - Lênin
Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào
Giá và lương
Điện khẩn
Điện
Đỗ Mười
Kỳ họp thứ nhất
Hợp tác kinh tế Việt - Xô
Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổ chức cơ quan chính trị
Tổ chức Đảng
Công tác tài chính Đảng
Tổ chức bộ máy
Báo cáo chính trị
Cơ chế quản lý kinh tế
Bài phát biểu
Đổi mới
Kết luận
Quy chế làm việc
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Xã hội chủ nghĩa
Đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh
Hạch toán kinh doanh
"Đợt sóng hòa bình"
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Nghị quyết số 04-NQ/TW
Đảng bộ huyện, quận, thị
Quyết định số 17-QĐ/TW
Báo chí
Chống tiêu cực
Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam
Cục Lưu trữ Trung ương Đảng
Công tác văn kiện
Quản lý văn kiện
Sắp xếp bộ máy
Quyết định số 19-QĐ/TW
Công trái
Xây dựng Tổ quốc
1987-1988
Học viện Nguyễn Ái Quốc
Đoàn nước ngoài
Lễ tân
Quy chế quản lý cán bộ
Văn học-nghệ thuật-văn hóa
Nghị quyết số 05-NQ/TW
Chỉ thị 79-CT/TW
Thông tri số 16-TT/TW
Thoái hóa, biến chất
Tự phê bình
Phê bình
Chỉ thị số 21-CT/TW
Công đoàn Việt Nam
Chỉ thị số 22-CT/TW
Hội nghị lần thứ tư
Kiểm điểm
1988-1990
Phát triển kinh tế - xã hội
Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng
Thông báo số 46-TB/TW
Công tác xử lý đơn, thư khiếu tố
Văn phòng Trung ương Đảng
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân
Abstract: Nội dung tập 48 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1987. Năm 1987 là năm mở đầu việc thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta đã phát triển đến mức đặc biệt nghiêm trọng: Sản xuất đình trệ, lưu thông ách tắc; lạm phát ba con số, ngân sách thâm hụt, vật giá leo thang; đời sống nhân dân rất khó khăn.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Nguyễn Minh Chương
Issue Date: 2006
Type: Văn kiện
Extent: 278 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 48.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.