Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46979
Title: Đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2025
Authors: Trịnh Quốc Tuân
Keywords: Đầu tư phát triển
Hoạt động đầu tư phát triển
Tập đoàn điện lực Việt Nam
Điện lực Việt Nam
Điện lực
Đầu tư phát triển điện lực
Phát triển tập đoàn điện lực
Description: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về đầu tư phát triển và đánh giá hoạt động đầu tư phát triển, luận án đánh giá hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn điện lực Việt Nam ở cả phương diện định tính và định lượng. Từ đó, luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại Tập đoàn điện lực Việt Nam.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 183 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 164250271551997168965907750881360320834.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 298,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.