Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46980
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 50 (1-1990 - 5-1991)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1-1990 - 5-1991
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Thông tri
Thông báo
Báo cáo
Quyết định
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Thư
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI
1990
Công tác quần chúng
Góp ý kiến
Ngày thành lập Đảng
Nguyễn Thanh Bình
Tổng bí thư
Nguyễn Văn Linh
Diễn văn
Liên Xô
Báo Idơvexchia
Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Hội nghị Trung ương lần thứ 8
Công tác dân vận
Xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa đế quốc
Khủng hoảng
Quan hệ giữa Đảng và nhân dân
Đổi mới
Tổ chức bộ máy
Các cơ quan Đảng ở Trung ương
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lần thứ 100
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng
Đại hội đảng bộ các cấp
Hội nghị Bộ Chính trị
Kinh tế - xã hội
Công tác quản lý văn học - nghệ thuật
Công tác báo chí, xuất bản
Hội nghị Trung ương lần thứ 9
Cương lĩnh
Thời kỳ quá độ
Cách mạng Việt Nam
Thắng lợi
Bài học
Hệ thống chính trị
Sự nghiệp xây dựng CNXH
Tiểu ban Chiến lược kinh tế - xã hội
Kế hoạch 5 năm 1991-1995
2000
Lời phát biểu
Bế mạc
Chương trình giảng dạy
Trường Đảng
Chống tham nhũng
Đại hội VII của Đảng
Văn kiện
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
60 năm
Hội nghị Trung ương lần thứ 10
Bài phát biểu
Xây dựng Đảng
Điều lệ Đảng
Công tác đảng ngoài nước
Hội nghị Trung ương lần thứ 11
Báo cáo chính trị
Kinh tế
Chính sách xã hội
Công tác đối ngoại
Quốc phòng - An ninh
Dân số
Việc làm
Giá cả
Đoàn thể nhân dân
Năng lực quản lý nhà nước
Đảng viên
Đội ngũ cán bộ
Công tác thanh niên
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Diễn đàn đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa học - Công nghệ
Đồng bào dân tộc
Khơme
Công tác tư tưởng
Báo chí
Hội Nông dân Việt Nam
Hội nghị Trung ương lần thứ 12
Ý kiến
Đoàn Chủ tịch
Cơ chế thị trường
Cơ cấu kinh tế
Thành tựu đổi mới
Kinh tế tư bản tư nhân
Uỷ ban kiểm tra các cấp
Abstract: Nội dung tập 50 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 1-1990 đến tháng 5-1991. Trên bình diện quốc tế, đây là thời điểm lịch sử diễn ra những biến cố lớn: do sự phá hoại điên cuồng và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc, cùng với những mâu thuẫn nội tại tích tụ lâu ngày không được giải quyết, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào khủng hoảng và lần lượt sụp đổ, Liên Xô đứng trước nguy cơ tan rã.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Trình Mưu
Issue Date: 2007
Type: Văn kiện
Extent: 309 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 50.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.