Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46984
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 55 (1996)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1996
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Quyết định
Thông tri
Thông báo
Báo cáo
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII
Hội nghị lần thứ tư
Hội nghị lần thứ mười
Công tác binh vận
Chống Mỹ cứu nước
Miền Nam
Đào Duy Tùng
Thương nghiệp
Phát triển thị trường
Xã hội chủ nghĩa
Đổi mới
Tổng bí thư
Đỗ Mười
Quốc hội
Thông báo số 135-TB/TW
Cơ quan tư pháp
Thông báo số 136-TB/TW
Đại hội VIII
Quyết định số 104-QĐ/TW
Dự án Luật và Pháp lệnh
Luật hợp tác xã
Lê Đức Anh
Luật ngân sách nhà nước
Chính sách tài chính quốc gia
Tài nguyên khoáng sản
Công nghiệp khai khoáng
2010
Đất đai
Nhà ở
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Thông báo số 146-TB/TW
Quyết định số 106-QĐ/TW
Phát biểu khai mạc
Phát biểu bế mạc
Báo cáo chính trị
Chính sách đối ngoại
Quốc phòng - An ninh
Chính sách xã hội
Nền văn hóa
Giáo dục và đào tạo
Khoa học và công nghệ
Quản lý kinh tế
Thành phần kinh tế
Nhân dân
Đại đoàn kết dân tộc
Cải cách bộ máy
Việt Nam
Kế hoạch 5 năm
1996 - 2000
Điều lệ Đảng
Bản trình bày số 217/TLHN
Kết quả biểu quyết
Công văn số 320-CV/TW
Quỹ hỗ trợ nông dân nghèo
Nông dân
Lê Khả Phiêu
Chống tham nhũng
Đảng đoàn
Liên hiệp các hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam
Phát triển kinh tế
Chỉ thị số 68-CT/TW
Quyết định số 111-QĐ/TW
Hội nghị lần thứ 11
Quy định số 114-QĐ/TW
Phan Diễn
Quyết định số 112-QĐ/TW
Đoàn Thư ký
Tổ giúp việc
Quyết định số 113-QĐ/TW
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Bầu cử cấp ủy
Cán bộ chủ chốt
Nghị quyết số 12-NQ/HNTW
Hội nghị lần thứ 12
Công tác quần chúng
Hội nghị lần thứ tám
Đảng
Diễn văn khai mạc
Đổi mới
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Dân giàu
Nước mạnh
Chính sách tài chính
Tiền tệ
Giá cả
Kế hoạch hóa
Hệ thống luật pháp
Xây dựng Đảng
Thời kỳ mới
Nông - lâm - ngư nghiệp
Kinh tế đối ngoại
Ngân sách nhà nước
Vốn đầu tư
Cải cách hành chính
Đảng viên
Cơ cấu tổ chức
Công tác kiểm tra
Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng
Khen thưởng
Kỷ luật
Đoàn thể chính trị - xã hội
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Tài chính Đảng
Thường vụ Bộ Chính trị
Diễn văn bế mạc
Công văn số 03-CV/TW
Khoa học - xã hội
Thông báo số 01-TB/TW
Ủy viên Bộ Chính trị
Tổ phái viên I và II
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Luật thẩm quyền, thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi)
Điều chỉnh địa giới hành chính
Sông Bé
Long An
Minh Hải
Quy hoạch khí
Ngày Toàn quốc kháng chiến
Thành cổ Hà Nội
Thủ đô Hà Nội
2020
Trung tâm chính trị Ba Đình
Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Nhà Quốc hội
Pháp lệnh về bộ đội biên phòng
Tiểu vùng sông Mê Kông
Tiếng Pháp
Thông báo số 15-TB/TW
Hội đồng Lý luận Trung ương
Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Công tác tôn giáo
Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương
Chia tách
Đơn vị hành chính
Mô hình di tích
Trần Tình
Chỗ ở
Phát triển nhà ở đô thị
Đảng ủy Quân sự Trung ương
Đảng ủy Công an Trung ương
Ban Tài chính - Quản trị Trung ương
Thanh tra Nhà nước
Kinh tế đối ngoại
Khiếu nại
Trường Chinh
Lê Hồng Phong
Nguyễn Văn Cừ
Lê Duẩn
Quyết định số 13-QĐ/TW
Doanh nghiệp tư nhân
Công ty TNHH
Công ty cổ phần tư nhân
Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài
Đại hội Phụ nữ Việt Nam
Ma túy
Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Hội nghị lần thứ hai
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
Quy chế làm việc
Abstract: Nội dung tập 55 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1996. Trong năm này, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo được toàn dân hưởng ứng. Dân chủ được phát huy, lòng tin của nhân dân đối với chế độ và tiền đồ đất nước, với Đảng và Nhà nước được khẳng định. Ổn định chính trị - xã hội được giữ vững. Quốc phòng, an ninh được củng cố. Quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ, phá được thế bị bao vây, cô lập; mở rộng hợp tác và tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng, cơ cấu đầu tư chuyển dịch theo hướng tích cực.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Hoàng Quốc Tuấn
Issue Date: 2015
Type: Văn kiện
Extent: 796 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 55.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.