Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46997
Title: Nghiên cứu tác động của quản trị thu nhập đến lợi suất chứng khoán của các công ty tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Keywords: Tài chính niêm yết
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Định giá tài sản
Mô hình định gái tài sản
Tác động của quản trị thu nhập
Lợi suất chứng khoán
Quản trị thu nhập
Công ty phi tài chính niêm yết
Description: Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nhằm kiểm định hiện tượng kém nhất quán trong dự báo thu nhập tương lai của dồn tích và quản trị thu nhập để từ đó có cơ sở kiểm định tác động của quản trị thu nhập đến lợi suất chứng khoán, từ đó nghiên cứu và xem xét nhân tố quản trị thu nhập có phải là biểu hiện của rủi ro thông tin và có nên đưa vào mô hình định giá tài sản tại Việt Nam.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 133 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 116009585125970432145020585814785966963.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 319,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.