Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47004
Title: Hồ Chí Minh tuyển tập: Tập 1
Authors: Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh tuyển tập
Keywords: Hồ Chí Minh
Nguyễn Ái Quốc
Pháp
Liên Xô
Trung Quốc
Quốc tế cộng sản
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ lâm thời
Chủ tịch lâm thời
Việt Nam
Độc lập
Cách mạng Tháng Mười Nga
Lênin
Phong trào công nhân
Phong trào yêu nước
Phong trào giải phóng dân tộc
Dân tộc thuộc địa
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Chủ nghĩa tư bản
Nhà khai hóa
Bóc lột
Con đỉa
Thuộc địa
Thực dân
Lý luận cách mạng
Giải phóng thuộc địa
Chủ nghĩa đế quốc
Cách mạng vô sản
Giai cấp vô sản
Phong kiến
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Cán bộ cách mạng
1930
Con đường cách mạng
Chánh cương vắn tắt
Điều lệ vắn tắt
Sách lược vắn tắt
Chương trình tóm tắt
Đông Dương
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Đông Dương
Mặt trận Việt Minh
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Tổng khởi nghĩa
Tuyên ngôn độc lập
Cách mạng Tháng Tám
1945
1919
Dân bản xứ
Thư kêu gọi
C.M Hồ
Chiến thuật du kích
Tâm địa thực dân
Abstract: Nội dung tập 1 phản ánh quá trình chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu bước nhảy vọt ở Nguyễn Ái Quốc về quan điểm lý luận, về đường lối, phương pháp cách mạng nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tính đúng đắn của lý luận và đường lối cách mạng do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đề ra đã được thắng lợi của cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam chứng minh vào mùa thu năm 1945.
Type: Sách
Extent: 390 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ho Chi Minh tuyen tap - tap 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.