Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47006
Title: Hồ Chí Minh tuyển tập: Tập 3
Authors: Hội đồng xuất bản Hồ Chí Minh tuyển tập
Keywords: Hồ Chí Minh
1954-1969
Điện Biên Phủ
Đình chiến
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Miền Nam
Miền Bắc
Hiệp định Giơnevơ
Xã hội chủ nghĩa
Đế quốc Mỹ
1954
Nông nghiệp
Thủ công nghiệp
Công thương nghiệp
Tư bản chủ nghĩa
Tư liệu sản xuất
Công tư hợp doanh
Liên minh công nông
Leo thang chiến tranh
"Ba xây ba chống"
"Tay búa tay súng"
"Tay cày tay súng"
"Ba sẵn sàng"
"Ba đảm đang"
"Bạch đầu quân"
"Cải tiến kỹ thuật"
"Cải tiến quản lý hợp tác xã"
Mỹ cút, Ngụy nhào
"Dạy tốt học tốt"
Hải Phòng
Hà Nội
Đông Dương
Nền độc lập kiểu mới
Thuộc địa kiểu mới
Đông Nam Á
Chi bộ mạnh
Kỷ luật Đảng
Pháp luật Nhà nước
Tư tưởng đại đoàn kết
Nhà nước của dân, do dân, vì dân
Quốc phòng toàn dân
Chống Mỹ cứu nước
Đạo đức cách mạng
Đạo đức công dân
Di chúc Hồ Chủ tịch
Abstract: Nội dung tập 3 thể hiện tập trung tư tưởng cơ bản của Người trên tất cả các lĩnh vực đối nội, đối ngoại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà.
Type: Sách
Extent: 362 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ho Chi Minh tuyen tap - tap 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.