Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47009
Title: Về công tác tư tưởng - văn hóa
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Hồ Chí Minh
Công tác tư tưởng - văn hóa
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Đảng Xã hội Pháp
1920-1929
Đông Dương
Đảng Cộng sản Pháp
Bản truyền đơn
Thuộc địa
Dân tộc thuộc địa
Chính sách ngu dân
Báo chí
Người cách mệnh
Báo Le Paria
1930-1945
Sách lược vắn tắt của Đảng
Báo Việt Nam độc lập
Việt Nam
Dân chủ cộng hòa
Nạn dốt
1946-1954
Viên chức
Lời hiệu triệu
Phụ nữ
Bình dân học vụ
Ngày thương binh toàn quốc
Nam Bộ
Thanh niên
Đời sống mới
Ngày Nam Bộ kháng chiến
Đạo đức cách mạng
Công tác Trần Quốc Toản
Người công an cách mệnh
Thi đua ái quốc
Hội nghị văn hóa
Hội nghị cán bộ
Cần kiệm liêm chính
Quân du kích
Cách mạng Tháng Tám
Quốc khánh
Dân vận
Bệnh quan liêu
Báo cáo chính trị
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Đảng Lao động Việt Nam
Chiến dịch đường số 18
Lênin
Phong trào sản xuất
Chiến tranh nhồi sọ
Chiến tranh du kích
Abstract: Cuốn sách tập hợp các bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng văn hoá thể hiện rõ việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tính chủ động, tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Đảng đề ra, góp phần quan trọng vào sự thắng lợi trong các thời kỳ cách mạng đã qua cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Hữu Thọ
Issue Date: 2000
Type: Sách
Extent: 321 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ho Chi Minh ve cong tac tu tuong van hoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.