Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47010
Title: FY15 Afghanistan Country Opinion Survey Report
Other Titles: FY15 báo cáo khảo sát ý kiến quốc gia của Afghanistan
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Báo cáo
Report
Abstract: Bản khảo sát này được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau 1. Hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thêm thấu hiểu hơn các bên liên quan ở Afghanistan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới 2. Thu thập các phản hồi 1 cách hệ thống từ các bên liên quan ở Afghanistan theo các mục sau: - Cách nhìn của họ về tổng quan môi trường ở Afghanistan - Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới ở Afghanistan - Ấn tượng chung về sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới, các hoạt động và công việc tri thức, và sự chia sẻ thông tin và đối thoại tại Afghanistan 3. Nhận thức về vai trò của Ngân hàng Thế giới tại Afghanistan trong tương lai 4. Nhận thức về Quỹ tái thiết xây dựng Afghanistan 5. Sử dụng các dữ liệu để giúp đỡ các nhóm hoạch địch chiến lược quốc gia của Afghanistan
Publisher: The World Bank Group
Type: Báo cáo
Extent: 178 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 107937.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.