Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47015
Title: World Bank Group Support to Electricity Access, FY2000–FY2014
Other Titles: Ngân hàng thế giới hỗ trợ tiếp cận điện lực, FY2000-FY2014
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: Access Electricity
Khả năng tiếp cận năng lượng điện
World Bank
Ngân Hàng Thế Giới
Abstract: Đây là bản đánh giá quá trình làm việc của Ngân hàng Thế giới từ năm tài chính 2000 tới năm 2014, trong quá trình hỗ trợ phát triển điện, mang điện tới cho nhiều người dân đang không có điện hoặc đang sử dụng nguồn điện thiếu thốn và kém ổn định. Ngân hàng Thế giới có tham vọng sẽ phủ điện toàn thế giới để ai cũng được tiếp cận năng lượng điện, mục tiêu kì vọng hoàn thành vào năm 2030 theo như sáng kiến ''Năng lượng Bền vững cho Tất cả'' (Sustainable Energy for All hay là SE4ALL). Có những quốc gia điển hình với sự can thiệp sâu sắc của Ngân hàng Thế giới đã phát triển và nâng cấp hệ thống lưới điện phủ toàn quốc gia như Việt Nam, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, Indonesia, Bangladesh. Tầm vóc của chương trình năng lượng SE4ALL đã đạt vị thế của Ngân hàng Thế giới như là một tổ chức cung cấp giải pháp, giúp đỡ trực tiếp phát triển khả năng tiếp cận điện trên toàn cầu.
Publisher: The World Bank Group
Type: Báo cáo
Extent: 200 trang
Method: The World Bank
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 96812revd.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.