Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47028
Title: Bác Tôn - người công nhân ưu tú, lãnh tụ công đoàn đầu tiên ở Việt Nam và ở thành phố Sài Gòn
Authors: Lương Phương Thanh
Keywords: Bác Tôn
Công đoàn
Tôn Đức Thắng
An Giang
Việt Nam
Sài Gòn
Công hội
Giai cấp công nhân
Ba Son
Bãi công
Tăng lương, giảm giờ làm
Công hội Sài Gòn
Anh Hai Thắng
Quốc tế cộng sản
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Thực dân Pháp
Nhà tù Côn Đảo
Abstract: Nội dung bài viết phản ánh về người lãnh tụ công đoàn đầu tiên ở Việt Nam và thành phố Sài Gòn, Tôn Đức Thắng.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.