Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47040
Title: Đường Bác Hồ chúng ta đi
Authors: Hoàng Quốc Việt, Đức Vượng
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ
Hoàng Quốc Việt
Nguyễn Ái Quốc
Chủ nghĩa xã hội
Ách nô lệ
Đế quốc Mỹ
Thực dân Pháp
Cao Bằng
Nẻo đường kháng chiến
Bách Sắc
Cách mạng Việt Nam
Việt Nam
Kháng chiến
Abstract: Nội dung cuốn sách ghi theo hồi ức của đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam), một nhà hoạt động cách mạng kiên cường, bản lĩnh, một người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Publisher: Nhà xuất bản Thanh niên
Issue Date: 2007
Type: Sách
Extent: 171 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Duong Bac Ho chung ta di.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.