Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47054
Title: FY15 Country Opinion Survey Report for Gulf Cooperation Council (GCC) Countries
Other Titles: FY15 báo cáo khảo sát ý kiến các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (GCC)
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Report
Báo cáo
Opinion Survey Report
Báo cáo khảo sát ý kiến
Abstract: Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (Oman, Kuwait,United Arab Emirates, and Bahrain) nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà GCC phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới • Các hoạt động và công việc tri thức • Sự hợp tác làm việc với Ngân hàng Thế giới • Vai trò của Ngân hàng Thế giới tại GCC trong tương lai • Sự chia sẻ thông tin và đối thoại. • Thông tin nền
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2016-3
Type: Báo cáo
Extent: 187 trang
Method: The World Bank
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108312.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.