Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47063
Title: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân (Tài liệu học tập năm 2009)
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Hồ Chí Minh
Đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trách nhiệm
Phụng sự Tổ quốc
Phục vụ Nhân dân
Abstract: Nội dung tài liệu bao gồm các bài viết trong chuyên đề nghiên cứu về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2009
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 22 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.