Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47078
Title: Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam
Authors: Dương Ngọc Quang
Keywords: Thuế
Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp nhà nước
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế thu nhập
Description: Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tái cơ cấu nền kinh tế và đặc biệt là nội dung của thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay; những vấn đề lý luận về thuế TNDN, về vai trò của thuế TNDN đối với tái cơ cấu nền kinh tế; đánh giá thực trạng diễn biến của nền kinh tế, những thành công cũng như các hạn chế và làm rõ về sự cần thiết cũng như các mục tiêu của thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; tác động của thuế TNDN tới cơ cấu nền kinh tế Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thuế TNDN đến năm 2020 nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế.
Issue Date: 2015
Type: Luận án
Coverage: 199 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 116838056933485777059561619898033979251.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,55 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.