Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47078
Title: Nguyễn Văn Linh tiểu sử
Authors: Phan Diễn, Nguyễn Phú Trọng
Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm
Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Nguyễn Văn Linh
Tổng Bí thư
Đảng Cộng sản Việt Nam
Yêu nước
Giác ngộ cách mạng
Người cộng sản ưu tú
Nhà lãnh đạo xuất sắc
Học trò mẫu mực
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhà tù Côn Đảo
Đấu tranh cách mạng
Cách mạng Việt Nam
Kháng chiến thần thánh
Bộ Chính trị
BCH Trung ương Đảng
Xã hội chủ nghĩa
Trường quốc tế
Đạo đức cách mạng
Ngô Thị Huệ
Nguyễn Đức Cúc
Mười Cúc
Hưng Yên
Hải Phòng
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Abstract: Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, một nhà lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên rất mực kiên cường, trung thành, tận tuỵ, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc nhân dân, một tấm gương cộng sản kiên trung, trọn đời vì dân vì nước.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Song Thành
Issue Date: 2008
Type: Sách
Extent: 200 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Van Linh tieu su.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.