Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47079
Title: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Nội dung tài liệu đề cập đến những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Issue Date: 2016
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 61 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhung noi dung co ban cua tu tuong, dao duc, phong cach HCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.