Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47080
Title: Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Phong Lan
Keywords: Quản lý nhà nước
Xuất khẩu nông sản
Nông sản
Quản lý nhà nước về xuất khẩu
Hội nhập quốc tế
Xuất khẩu
Description: Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận QLNN đối với hoạt động xuất khẩu nông sản và đúc rút một số kinh nghiệm thực tiễn về QLNN đối với xuất khẩu nông sản ở một số nước; Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN đối với XKNS ở Việt Nam trong điều kiện HNQT, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với XKNS trong điều kiện HNQT.
Abstract: Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận QLNN đối với hoạt động xuất khẩu nông sản và đúc rút một số kinh nghiệm thực tiễn về QLNN đối với xuất khẩu nông sản ở một số nước; Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN đối với XKNS ở Việt Nam trong điều kiện HNQT, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với XKNS trong điều kiện HNQT.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 210 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65011214503189371370230457828979248799.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.