Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47131
Title: Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Tài chính công
Thể chế hành chính
Cơ chế một cửa
Chỉ số cải cách hành chính
Abstract: Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018; đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2018.
Issue Date: 2018-6-13
Type: Báo cáo
Extent: 27tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC6thangdaunam2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.