Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47166
Title: Báo cáo chỉ số cải cách hành chính Par index 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Chỉ số cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Cơ chế một cửa
Một cửa liên thông
Cơ quan hành chính
Abstract: Đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC bằng định lượng; trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua Chỉ số CCHC xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC, qua đó giúp cho các bộ, ngành, các tỉnh có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và các giải pháp trong triển khai CCHC hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả
Issue Date: 2016-8
Type: Báo cáo
Extent: 295tr.
Medium: Kèm theo Quyết định số 2558/QĐ-BNV ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • baocaochisoCCHC2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.