Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47168
Title: Báo cáo chỉ số cải cách hành chính Par index 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Chỉ số cải cách hành chính
Hành chính nhà nước
Đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ chế một cửa
Một cửa liên thông
Abstract: Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, qua đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông qua chỉ số CCHC xác định mặt mạnh yếu trong CCHC để giúp các bộ ngành, các tỉnh có điều chỉnh phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu lực hiệu quả.
Issue Date: 2018-4
Type: Báo cáo
Extent: 293tr.
Medium: Kèm theo quyết định số 716/QĐ-BNV ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAOCAOPARINDEX2017_final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 26,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.