Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47174
Title: Cluster Country Program Evaluation on Small States Seychelles Country Case Study (FY07–15) Enhancing Competitiveness and Private Sector Development
Other Titles: Chương trình đánh giá cụm các quốc gia nhỏ Trường hợp điển hình quốc gia Seychelles (FY07-15) Tăng khả năng cạnh tranh và phát triển khu vực tư
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Florence Charlier
Keywords: Evaluation
Đánh giá
Small States
Quốc gia nhỏ
Competitiveness
Khả năng cạnh tranh
Private Sector
Khu vực tư
Abstract: Từ khi dành độc lập vào năm 1976, Seychelles từng là một nền kinh tế nghèo với sự bất bình đẳng lớn trong giàu nghèo. Từ năm 1980 tới 1990, Seychelles đi theo đường lối phát triển theo hình thức chủ nghĩa xã hội, nhà nước đóng vai trò chủ yếu trong nền kinh tế và lập ra một hệ thống phúc lợi hào phóng. Đầu năm 2000, Seychelles đã vượt tất cả các quốc gia ở vùng Hạ Saharan Châu Phi cả về sản xuất kinh tế quốc nội (GDP) và các chỉ số phát triển con người. Tuy nhiên, hình thức phát triển này tỏ ra là thiếu sự ổn định, sự thâm hụt về ngoại tệ đã làm suy yếu nền kinh tế và năm 2008 bùng nổ khủng hoảng tài chính toàn cầu, quốc gia này đã phải tuyên bố không còn khả năng thanh toán các khoản nợ quốc tế. Với việc vỡ nợ như vậy, quốc gia này đã theo một mục tiêu mới và dùng các biện pháp mạnh mẽ nhằm đánh giá để cắt giảm chi tiêu công và tái tổ chức nền kinh tế, vai trò của nhà nước trong nền kinh tế được lùi lại và gia tăng vai trò của thị trường cạnh tranh trong việc phân bổ lại nguồn lực. Những cải cách này được hỗ trợ bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), quốc gia này còn được hưởng lợi từ việc được giảm bớt các khoản nợ từ các nhà cho vay chính thức và tư nhân. Việc này đã giúp khôi phục cân bằng nền kinh tế vĩ mô và cho phép tiếp tục sự phát triển. Tuy nhiên, môi trường bên ngoài vẫn còn yếu và những áp lực mới nhằm đảo ngược làn sóng cải cách, bao gồm cả những chính sách kiểm soát tài chính, việc này có thể làm quy trình cải cách bị chệch khỏi đường ray trừ khi quốc gia này mạnh mẽ thực hiện và tiếp tục áp dụng các cải cách.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 68 trang
Method: The World bank
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108579.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.