Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47178
Title: Quản tri rủi ro tài chính tại các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam
Keywords: Thực trạng quản trị rủi ro
Giải pháp tăng cường quản trị
Luận án
Quản trị
Quản trị rủi ro
Rủi ro tài chính
Quản trị rủi ro tài chính
Công ty cổ phần xây dựng
Công ty niêm yết
Lý luận cơ bản
Doanh nghiệp
Tài chính của doanh nghiệp
Kinh nghiệm q
Description: Để thực hiện mục tiêu, luận án tiến hành thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể: Thứ nhất, hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế trong quản trị rủi ro tài chính và các bài học cho Việt nam; Thứ hai, làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tài chính tại trong các công ty cổ phần xây dựng niêm yết từ đó rút ra những kết quả đạt được và những điểm còn hạn chế tồn tại trong quản trị rủi ro; nguyên nhân của nó để có biện pháp khắc phục; Thứ ba, đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tài chính cho các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam.
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 120062283701621197414322716127887095601.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.