Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47238
Title: Public-Private Partnerships in Health: World Bank Group Engagement in Health PPPs. An IEG Synthesis Report
Other Titles: Sự hợp tác giữa công - tư trong lĩnh vực Y tế: Sự tham gia của Ngân hàng Thế giới trong sự hợp tác của công- tư ở lĩnh vực Y tế Bản báo cáo tổng hợp của tổ chức IEG
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: PPPs
Hợp tác công tư
Health
Sức khỏe
Engagement in Health
Abstract: Khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cấp thiết là một mảng quan trọng trong sự phát triển xã hội. Chính phủ của các quốc gia đang phát triển và đã phát triển ngày càng gia tăng việc hợp tác công tư(PPPs) như là một cách mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao bằng các biện pháp tăng vốn, nâng cao năng lực quản lí, và học hỏi thêm từ khu vực tư. Mục tiêu của tài liệu báo cáo này là cung cấp một cái nhìn sâu vào trong công việc của Ngân hàng Thế giới trong việc dàn xếp sự hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế, để sàng lọc ra các kiến thức có giá trị thực tiễn ( và những kiến thức không hiệu quả), xem xét lại chất lượng của việc xây dựng các dàn xếp cho sự hợp tác công tư, và rút ra các bài học từ thành công và thất bại trong việc xây dựng hợp tác công tư trong y tế trong khoảng thời gian FY04-15. Tài liệu này bao gồm tất cả các cơ quan của Ngân hàng Thế giới tham gia vào sự hợp tác công tư trong y tế.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 43 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 109572-WP-PUBLIC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.