Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47294
Title: Reliable and Affordable Off-Grid Electricity Services for the Poor: Lessons from the World Bank Group Experience
Other Titles: Các dịch vụ điện ngoài điện lưới đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho người nghèo: Các bài học từ kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: Off-Grid Electricity
Điện ngoài lưới
Solar energy
Điện mặt trời
Hệ thống điện mặt trời
Abstract: Tài liệu này là nghiên cứu dựa trên các bản đánh giá đã hoàn thành của Tổ chức đánh giá độc lập (IEG), tài liệu của các dự án và các công việc phân tích liên quan tới kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới với những nỗ lực hỗ trợ hướng tới sự gia tăng nhanh chóng loại hình điện lực ngoài điện lưới (ứng dụng điện mặt trời mini pico-solar, hệ thống điện mặt trời hộ gia đình-SHSs, và các điện lưới mini) tại các quốc gia khách hàng. Những kết quả tìm được và các bài học liên quan được xem như các cân nhắc chiến lược để thông báo cho việc thiết kế, phát triển và sự thực thi các cam kết của quốc gia được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện của ngành đang thịnh hành và sự sẵn sàng của nó, bằng cách tăng sức chứa, hỗ trợ kĩ thuật và các khoản cho vay để đầu tư.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 100 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 109573-WP-PUBLIC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.