Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47295
Title: Program-for-Results: An Early-Stage Assessment of the Process and Effects of a New Lending Instrument
Other Titles: Chương trình cho các kết quả: Sự đánh giá ban đầu của quá trình và các ảnh hưởng của hình thức cho vay mới
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: Program-for-Results
Chương trình cho các kết quả
Lending Instrument
Công cụ cho vay
Abstract: Tài liệu này nói về việc Ngân hàng Thế giới đã công bố một hình thức cho vay là Chương trình cho các kết quả (Program-for-Results, PforR) vào năm 2012. Như dự đoán vào thời điểm đó, phòng quản lí chính sách và dịch vụ quốc gia của Ngân hàng Thế giới đã xem xét lại 2 năm đầu của hoạt động này vào năm 2015. Ban giám đốc đã yêu cầu Tổ chức Đánh giá Độc lập thực hiện việc đánh giá hình thức cho vay này. Sau đó, quá trình đánh giá này phản hồi yêu cầu của ban giám đốc Ngân hàng Thế giới và có 2 mục tiêu,thứ 1 là nhằm đánh giá kinh nghiệm tổ chức và sự thực thi hoạt động của PforR, thứ 2 là xác định các bài học và các khuyến cáo nhằm khiến công cụ cho vay mới này phát triển mạnh mẽ hơn.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 162 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 109574-WP-PUBLIC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.