Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47305
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 20 (1873-1886)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
Chống Đuy-rinh
Biện chứng của tự nhiên
Chủ nghĩa tư bản
Phong trào công nhân
Chủ nghĩa xã hội khoa học
1873-1886
Abstract: Nội dung tập 20 gồm hai tác phẩm lớn của Ph. Ăng-ghen "Chống Đuy-rinh" và "Biện chứng của tự nhiên", được viết vào thời kỳ từ năm 1873 đến năm 1886. Thời kỳ này chủ nghĩa tư bản đang chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền, phong trào công nhân đã trở thành một lực lượng thực tế, chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng được đông đảo công nhân tiên tiến tin theo, song cũng bị nhiều kẻ thù tư tưởng tấn công mạnh mẽ.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1994
Type: Sách
Extent: 500 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 20.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.