Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47311
Title: Nguyên nhân sâu xa về mặt cơ cấu của bất ổn vĩ mô
Authors: Đại học Harvard
Keywords: Bất ổn vĩ mô
Chính sách
Nguyên nhân
Thảo luận
Cơ cấu
Thảo luận chính sách
Description: Bài viết này thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam về một phân tích các thách thức dài hạn và ngắn hạn đối với nền kinh tế Việt Nam.
Issue Date: 2008
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 20 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52543063143110632036201509836415119520.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 512,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.