Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47311
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 30 - Thư từ (tháng Giêng 1860-tháng Chín 1864)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
Phong trào dân chủ
1860-1864
Giai cấp công nhân
Đấu tranh độc lập
Đảng vô sản cách mạng
Giai cấp vô sản
Hội liên hiệp công nhân quốc tế
Đoàn kết quốc tế
Abstract: Nội dung tập 30 bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong thời gian từ tháng Giêng 1860 đến tháng Chín 1864. Đây là thời kỳ phong trào dân chủ lại dâng lên sau một thời kỳ thoái trào. Ở châu Âu và châu Mỹ, phong trào dân tộc phát triển mạnh mẽ. Giai cấp công nhân dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của các đảng tư sản và đi vào con đường đấu tranh độc lập; tính tích cực chính trị của họ ngày càng tăng. Trong hoàn cảnh đó, bằng những hoạt động lý luận và thực tiễn của mình, C.Mác, Ph.Ăng-ghen và các bạn chiến đấu của hai ông đã giúp cho giai cấp vô sản nhận thức rõ những lợi ích giai cấp của họ, đã góp hết sức mình vào việc thúc đẩy thành lập các đảng vô sản cách mạng, giáo dục giai cấp công nhân tình đoàn kết quốc tế, trên cơ sở đó chuẩn bị nền tảng cho việc thành lập một tổ chức quần chúng quốc tế của giai cấp vô sản vào tháng Chín 1864 - Hội liên hiệp công nhân quốc tế.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1997
Type: Sách
Extent: 625 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 30.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.