Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47313
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 33 - Thư từ (tháng Giêng 1870-tháng Ba 1874)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
Nhà nước vô sản đầu tiên
Công xã Pa-ri
Phong trào công nhân
Giai cấp vô sản
Abstract: Nội dung tập 33 bao gồm những bức thư của hai nhà kinh điển viết cho nhau, cho các bạn chiến đấu và những người thân trong giai đoạn từ tháng Bảy 1870 đến tháng Chạp 1874. Đây là những năm bắt đầu một giai đoạn mới của lịch sử thế giới (chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền); cũng là những năm bắt đầu một thời kỳ mới trong lịch sử phong trào công nhân quốc tế; cuộc cách mạng của giai cấp công nhân Pét-ra-sép-xki đã sáng lập ra nhà nước vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người - Công xã Pa-ri.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1997
Type: Sách
Extent: 607 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 33.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.