Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47341
Title: The Role of Political Economy Analysis in Development Policy Operations
Other Titles: Vai trò của phân tích kinh tế chính trị trong các hoạt động phát triển chính sách
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: Political Economy Analysis (PEA)
Phân tích kinh tế chính trị
Development Policy Operations(DPO)
Hoạt động phát triển chính sách
Abstract: Tài liệu này xem xét lại và đánh giá kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới về việc sử dụng phân tích kinh tế chính trị (PEA) trong các hoạt động phát triển chính sách (DPO). Vào năm tài chính 2015, Tổ chức đánh giá độc lập (IEG) đã tạo ra bốn sản phẩm học tập, bao gồm: (1) khung tài chính vĩ mô trong DPOs, (2) sử dụng đánh giá chi tiêu công trong DPOs, (3) rủi ro xã hội và môi trường trong DPOs và (4) khung kết quả trong DPOs.
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2016-6-28
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 50 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 111013-WP-PUBLIC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.