Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47359
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Giám sát
Báo cáo giám sát
Tài sản nhà nước
Tập đoàn nhà nước
Công ty nhà nước
Vốn nhà nước
Công nợ
Vốn tín dụng
Abstract: Đánh giá tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; qua đó, thấy được những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; những vướng mắc trong hệ thống văn bản pháp luật và những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện; từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, thực hiện nghiệm và có hiệu quả hơn chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty.
Issue Date: 2009-11-04
Type: Báo cáo
Extent: 24tr.
Method: quochoi.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • bctt-TVQH gsat su dung von tai cac Tong cong ty.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 344,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.